leo vatkin photography | B/M 2015

Sarah Milner

Sarah Milner

Jeremy Krugman Casuals

Jeremy Krugman Casuals

Jack & Branden Rothenberg

Jack & Branden Rothenberg

Brian Hauser Casuals

Brian Hauser Casuals

Brian Hauser

Brian Hauser

Jesse Boxenhorn casual portrait shoot

Jesse Boxenhorn casual portrait shoot

Sophia Prage

Sophia Prage